Vragen Vestering over de afge­zwakte Neder­landse inzet voor de nieuwe Europese land­bouwgif-Veror­dening


Indiendatum: 23 nov. 2022

Spoedvragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de afgezwakte Nederlandse inzet voor de nieuwe Europese landbouwgif-Verordening

1. Klopt het dat de Europese lidstaten op 25 november 2022 bij elkaar komen in een raadswerkgroep om te onderhandelen over de Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen, zoals u schrijft in uw Kamerbrief?[1]

2. Kunt u bevestigen dat u in het BNC-fiche over de Nederlandse inzet schreef positief te staan tegenover een verbod op het gebruik van landbouwgif in gevoelige gebieden, met als uitzondering ‘de glastuinbouw of andere situaties waarin verwaaiing of afspoeling vanaf het landbouwperceel naar het milieu niet kan plaatsvinden’?[2]

3. Klopt het dat u er bij de onderhandeling op 25 november voor zal pleiten dat het verbod op landbouwgif in gevoelige gebieden enkel zou moeten gelden voor gebruik buiten de landbouw?

4. Kunt u bevestigen dat dit onder andere betekent dat u wilt blijven toestaan dat op landbouwgrond dat in beschermde natuurgebieden ligt, nog steeds landbouwgif gespoten kan worden?

5. Kunt u bevestigen dat dit niet overeenkomt met het BNC-fiche en een afzwakking daarvan is? Zo ja, waarom kiest u daarvoor?

6. Kunt u bevestigen dat deze inzet bovendien een afzwakking is van de nu geldende Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden, waarin in artikel 12 wordt gesproken van een volledig verbod of minimalisatie van het gebruik van landbouwgif in gevoelige gebieden, ook binnen de landbouw? Zo ja, waarom wilt u de bestaande regels afzwakken?

7. Kunt u bevestigen dat u in het BNC-fiche schreef positief te staan ‘tegenover de verplichting om in […] zones van 3 meter rondom [gevoelige] gebieden en oppervlaktewater geen gewasbeschermingsmiddelen meer te mogen gebruiken’?

8. Klopt het dat u bij de onderhandeling op 25 november zal pleiten voor slechts beperkingen op het gebruik van landbouwgif in de drie meter-bufferzones, in plaats van een verbod?

9. Kunt u bevestigen dat dit niet overeenkomt met het BNC-fiche en een afzwakking daarvan is? Zo ja, waarom kiest u daarvoor?

10. Kunt u uitleggen wat u bedoelt met ‘Nederland heeft ook gewezen op flexibiliteit voor de volgordelijkheid van IPM-maatregelen’?[3]

11. Kunt u bevestigen dat de volgordelijkheid van de maatregelen juist de essentie van integrated pest management (IPM) is (eerst preventieve maatregelen en daarna pas, indien onvermijdelijk, spuiten)?

12. Kunt u bevestigen dat flexibiliteit in de volgordelijkheid van IPM-maatregelen het hele effect van IPM onderuit haalt? Zo ja, waarom kiest u daarvoor?

13. Kunt u deze vragen op een zo kort mogelijke termijn, liefst vóór 25 november, beantwoorden?

[1] Kamerstuk 27858-600
[2] Kamerstuk 22112-3472
[3] Kamerstuk 27858-600