Vragen Van Raan over de groot­schalige vervuiling door het gebruik van scrubbers in de scheep­vaart


Indiendatum: 16 nov. 2022

Vervolgvragen van het lid van Raan aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de grootschalige vervuiling door het gebruik van scrubbers in de scheepvaart

 1. Kent u het artikel ‘Lozing van scrubberwater vervuilt de Noordzee’ van Stichting de Noordzee?[1]

 2. Is het u bekend dat er jaarlijks ongeveer 10 miljard ton scrubberwater wordt geloosd in de zeeën en oceanen wereldwijd en dat dit zeer schadelijke effecten heeft op het milieu?

 3. Bent u bekend met het rapport van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, dat aantoont dat de verzuring van de zuidelijke Noordzee door het lozen van scrubberwater lokaal 10 tot 50 keer zo sterk is als het gevolg van verzuring door klimaatverandering?[2]

 4. Waarom spreekt u dan in beantwoording van eerdere vragen van de Partij voor de Dieren [Kamerstuk 2022D26218] over “het mogelijk onvoorzien negatief effect op het mariene milieu”? Deelt u de mening dat het goed te voorzien was dat het lozen van zwavel en zware metalen naar het mariene milieu een negatief effect zou hebben? Waarom presenteert u dit dan als ‘mogelijk’ effect? En als ‘onvoorzien’?

 5. In uw eerdere antwoorden geeft u aan dat het waswater behandeld wordt en de ‘sludge’ als afval wordt verwerkt maar gaat dit ook op voor het meest gangbare type namelijk de open-loop scrubber? En kunt u bevestigen (graag een percentage) dat veel van de in de brandstof aanwezige zwavel, zware metalen en de bij verbranding ontstane PAK’s niet als afval worden afgevoerd maar in het milieu (lucht en water) belanden?

 6. Hoeveel van dit ‘sludge’ wordt er jaarlijks afgegeven in Nederlandse havens?

 7. In uw eerdere antwoorden geeft u aan dat de inzet van het kabinet erop gericht is om de vervuiling van lucht en zee terug te dringen maar kunt u dan aangeven waarom u dan toch deze relatief nieuwe vorm van vervuiling (open-loop scrubbers) hebt toegestaan terwijl er een alternatief (met minder vervuiling) gewoon voorhanden is?

 8. In uw eerdere antwoorden geeft u aan dat, vanwege het feit dat het RIVM met een hogere verdunning rekent, er geen schadelijke effecten te verwachten zijn maar kunt u aangeven op welke afstand van de bron deze verdunning gerealiseerd is? Is rekenen met een verdunningsfactor die 10.000 keer hoger ligt dan in wetenschappelijke publicaties reëel? Zo ja, waarom?

 9. Kunt u reflecteren op het feit dat andere wetenschappelijke publicaties wel tot de conclusie komen dat het schadelijk is? Zo zeer zelfs dat ze het een heksenketel van ongewenste giftige stoffen noemen?

 10. In uw eerdere antwoorden stelt u dat het RIVM concludeert dat er geen onacceptabele effecten op het ecosysteem te verwachten zijn maar kunt u bevestigen dat a) hierbij voor de meeste indicatoren de reeds aanwezige vervuiling wordt weggelaten, b) gerekend wordt met slechts 15-30% van de schepen die een scrubber heeft, c) geen onderscheid wordt gemaakt in vaargebied terwijl er in een SECA[3] meer schepen met scrubbers te verwachten zijn, d) voor sommige stoffen geen norm is en dus niets gezegd kon worden over het wel of niet overschrijden van een veilige norm en e) gerekend wordt met een tijdshorizon van 20 jaar (terwijl er geen enkele indicatie is dat er over 20 jaar geen scrubbers meer in gebruik zijn)?

 11. In uw eerdere antwoorden stelt u dat u internationaal inzet op de normering van deze vervuiling maar waarom doet u dat als de schonere alternatieven al beschikbaar zijn en die helemaal geen gebruik maken van waswaterlozingen in zee?

 12. Kunt u aangeven op welke wijze de certificering van de scrubbers geregeld is? Welke onafhankelijke instanties zijn daarbij betrokken? Welke zekerheid hebt u dat de gestelde normen niet worden overschreden?

 13. Klopt het dat er in de Engine Room Procedures Guide van de International Chamber of Shipping staat dat de normen zelfs kortstondig mogen worden overschreden? Zitten er grenzen aan de mate of duur van overschrijding?[4] Zo ja, wat zijn die?

 14. Klopt het dat er in de Engine Room Procedures Guide van de International Chamber of Shipping staat dat er een Exhaust Gas Cleaning Systems record book moet worden bijgehouden? Kunt u aangeven hoe vaak de ILT deze record books het afgelopen jaar heeft gecontroleerd?

 15. Klopt het dat er in de Engine Room Procedures Guide van de International Chamber of Shipping staat dat bij herhaaldelijk disfunctioneren en disfunctioneren dat langer dan een uur duurt een melding moet worden gemaakt bij de vlaggenstaat en de havenstaat? Hoe vaak heeft Nederland zulke meldingen ontvangen?

 16. Waarom mag de International Chamber of Shipping dit soort uitzonderingen op de regelgeving formuleren?

 17. In uw eerdere antwoorden stelt u dat u geen verbod wilt instellen op het gebruik van (open loop) scrubbers in de Nederlandse exclusieve economische zone en een verbod alleen internationaal wilt bepleiten bij de EU en de Internationale Maritieme Organisatie als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de effecten op het milieu onaanvaardbaar zijn maar kunt u bevestigen dat deze onderzoeken er allang liggen? Waarom vind u het veroorzaken van onnodige vervuiling überhaupt aanvaardbaar?

 18. Heeft u gezien dat ook de Stichting De Noordzee – die zich expliciet inzet voor schone en gezonde Noordzee – deze vorm van vervuiling onnodig en onwenselijk vindt en pleit voor een het aan banden leggen van scrubbers?

 19. Bent u bereid alsnog de ondiepe en drukbevaren Noordzee te beschermen tegen de grote hoeveelheden vervuilend scrubberwater die dagelijks in zee geloosd worden, om zo de milieuvervuiling en verzuring te reduceren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

 20. Kunt u alsnog toezeggen het lozen van scrubberwater aan te kaarten binnen IMO en een voorstel in te dienen om het installeren van open-loop scrubbers en hybride scrubbers te verbieden voor nieuwe schepen? Zo ja, op welke termijn gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

 21. Kunt u alsnog toezeggen het lozen van scrubberwater aan te kaarten binnen IMO en een voorstel in te dienen om het lozen van scrubberwater in de gehele Noordzee te verbieden? Zo ja, op welke termijn gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

 22. Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het commissiedebat Maritiem?

[1] https://www.noordzee.nl/lozing-van-scrubberwater-vervuilt-de-noordzee/
[2] https://odnaturenews.naturalsciences.be/wp-content/uploads/2020/05/Potential-impact-of-wash-water-effluents-from-scrubbers-on-water-acidification-in-the-southern-North-Sea_Final-report.pdf
[3] Sulphur Emission Control Area
[4] https://publications.ics-shipping.org/single-product.php?id=46