Schriftelijke vragen over verstoring beschermde kievit

Onlangs werd de Partij voor de Dieren gebeld door een bezorgde inwoonster van Utrecht, betrokken bij een natuurwerkgroep nabij de Haarrijnse Plas. Door de gemeente is eind mei een opdracht verstrekt voor een maaironde op een weiland nabij de nieuwe Skydive langs de A2. Dit om ervoor te zorgen dat dat weekend auto’s konden parkeren voor het zwemmen in de Haarrijnse Plas. Echter, in dat weiland hadden kieviten nesten gemaakt en eieren gelegd. Door de maaiwerkzaamheden én door het parkeren zijn nesten kapot gemaakt en kievitskuikens gedood. Dit is een wettelijke overtreding.

Vogelringstation De Haar heeft aangifte gedaan en de gemeente is op het matje geroepen bij de RUD. De PvdD heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het feit dat op deze locatie beschermde weidevogels zijn verstoord/gedood door maaibeleid van de gemeente?

2. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

3. Is het college ervan op de hoogte dat Vogelringstation De Haar van tevoren had aangegeven bij de gemeente dat maaien in dat gebied geen goed idee was?

4. Wat voor reactie heeft de RUD gegeven aan de gemeente?

5. Zijn er boetes of andere sancties opgelegd aan de maaiers en/of andere betrokken partijen? Zo nee, waarom niet?

6. Welke maatregelen zijn er genomen direct na de melding van dit vogeldrama?

7. Wat is de huidige stand van zaken in dat gebied? Leven er nog weidevogels en zijn er nog eieren en kuikens over? Zo ja, hoe wordt gewaarborgd dat deze (en andere) dieren beschermd worden en blijven?

8. Is dit weiland waar nu geparkeerd is officieel aangewezen als parkeerplaats? Zo ja, gaat er nu vaker geparkeerd worden? Zo nee, welke maatregelen worden er genomen om te voorkomen dat hier nog eens geparkeerd wordt?

9. Welke maatregelen gaat het college nemen om te voorkomen dat het doden van weidevogels (en andere dieren) nog eens gebeurt in dit gebied en in de hele gemeente Utrecht?

Eva van Esch
Partij voor de Dieren