Mondelinge vragen Kappen met kappen voor zwembad

Op 3 augustus 2017 besloot het college een vergunning te verlenen voor het kappen van 25 bomen bij een woning in Parkwijk, voor het bouwen van een aanbouw en een zwembad. Dit besluit is op 16 augustus gepubliceerd. In het AD van 29 augustus lazen we dat de kap al gestart is. Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Waarom heeft dit college een vergunning verleend voor het kappen van bomen om plaats te maken voor het bouwen van een aanbouw en een zwembad? Hoe weegt het belang van de aanvrager van de vergunning die een zwembad wil bouwen op tegen de waarde van deze bomen voor ecologie, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit?

2. Klopt het dat de aanvraag voor de vergunning voor de bouw van het zwembad 3 dagen ter inzage heeft gelegen (de vergunning is op 7 aug gepubliceerd en op 10 aug verleend). En zo ja, bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat deze procedure burgers nauwelijks tot geen mogelijkheden geeft om een vergunning tegen te houden?

3. Waarom is het besluit tot bomenkap pas op 16 augustus gepubliceerd terwijl het besluit al op 3 augustus genomen is? (hoe denkt het college dat belanghebbenden gebruik kunnen maken van hun recht om bezwaar te maken tegen het besluit de vergunning te verlenen als dit besluit niet direct openbaar gemaakt wordt?)

4. Volgens het artikel zijn de bomen al gekapt voordat de bezwaartermijn van de verleende kapvergunning is verlopen. Klopt dit en zo ja, welke sancties kan en gaat het college opleggen tegen de eigenaar voor het te vroeg kappen van deze bomen?

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het feit dat er nog andere bomen in de omgeving staan die ook bijdragen aan luchtkwaliteit en ecologie, een slappe reden is voor het verlenen van een kapvergunning?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren