Kamer­vragen aan de minister van LNV over voor­lichting en voor­zie­ningen voor de castratie en steri­li­satie van katten


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over voorlichting en voorzieningen voor de castratie en sterilisatie van katten

1. Kent u het bericht ‘Dode katten verstoppen riool’ (1)?

2. Bent u op de hoogte van het groeiende aantal zwerfkatten in Nederland (2) (3) (4)?

3. Bent u van mening dat er dringende aandacht is vereist voor de aanpak van deze problematiek, onder andere om situaties zoals in het artikel beschreven, te voorkomen? Zo ja, op welke manier wilt u dit gaan aanpakken? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u bereid om te investeren in voorlichting over de noodzaak van castratie/sterilisatie van katten? Zo ja, welk budget wilt u hiervoor reserveren, op welke wijze wilt u dit uitvoeren en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid maatregelen te treffen om de drempel voor kattenbezitters te verlagen om hun katten te laten castreren/steriliseren, bijvoorbeeld door te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de prijs van de castratie/sterilisatie te reduceren? Zo ja, op welke manier wilt u dit vormgeven en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

6. Kent u het initiatief ‘Minimax Dierendokter’ (5), een dierenkliniek waar Rotterdammers met een uitkering tegen sterk gereduceerde tarieven hun huisdieren kunnen laten nakijken en behandelen door een aantal dierenartsen? Deelt u de mening dat een dergelijk initiatief zowel ten goede komt aan het dier als aan de huisdierbezitter?

7. Bent u bereid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een dergelijk initiatief landelijk te implementeren en welke rol betrokken hier in zouden kunnen krijgen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn wilt u dit onderzoeken? Zo neen, waarom niet?

8. Bent u bereid om in de nog uit te komen nota Dierenwelzijn aandacht te besteden aan de zwerfkattenproblematiek in Nederland? Zo ja, bent u bereid hiervoor in overleg te treden met instanties die zich inzetten om de groei van het aantal zwerfkatten in Nederland terug te dringen? Zo neen, waarom niet?

(1) Reformatorisch Dagblad, 23 mei 2007

(2) http://www.dierenbescherming.nl/content.php?gid=5&pid=2&sid=10

(3) ‘De plaag van de Veluwe: zwerfkatten’, NRC Next, 4 mei 2007;

(4) 'Over een paar maanden weer een golf van katjes', Dagblad van het Noorden, 26 maart 2007

(5) http://www.dierenopvang.com/nieuws/index.php?nid=41

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 27 jun. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over voorlichting en voorzieningen voor de castratie en sterilisatie van katten.

1
Kent u het bericht ‘Dode jonge katten verstoppen riool'?

Ja.

2
Bent u op de hoogte van het groeiende aantal zwerfkatten in Nederland?

Ik ben op de hoogte van de berichtgeving over zwerfkatten die u als bron heeft vermeld. Uit de berichtgeving blijkt dat zwerfkatten een probleem vormen. Het blijft echter lastig om uit de berichtgeving te concluderen of het probleem groter wordt.

3, 8
Bent u van mening dat er dringende aandacht is vereist om de aanpak van deze problematiek te voorkomen? Zo ja, op welke manier wilt u dit gaan aanpakken?
Zo neen, waarom niet?


Bent u bereid om in de nog uit te komen nota Dierenwelzijn aandacht te besteden aan de zwerfkattenproblematiek in Nederland? Zo ja, bent u bereid hiervoor in overleg te treden met instanties die zich inzetten om de groei van het aantal zwerfkatten in Nederland terug te dringen? Zo neen, waarom niet?

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zwerfdieren en dus ook de zwerfkatten die zich binnen de gemeentegrenzen bevinden. Lokale bestuurders kunnen beter inspelen op lokale problematiek. Het is niet gewenst dat het ministerie van LNV zich hierin mengt.

Ik zal dan ook niet op deze problematiek terugkomen in de nota Dierenwelzijn. Met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de eigenaar en de gemeenten wil ik wel zoveel mogelijk zwerfdieren voorkomen (zie antwoord vraag 4).

4
Bent u bereid om te investeren in voorlichting over de noodzaak van castratie of sterilisatie van katten? Zo ja, welk budget wilt u hiervoor reserveren, op welke wijze wilt u dit uitvoeren en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Goede voorlichting over alles wat van belang is voor het houden van gezelschapsdieren is essentieel voor het verbeteren van hun welzijn. Daarom heeft een aantal organisaties het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) opgericht dat door mij financieel wordt ondersteund. Voor het LICG is voor de komende jaren een basissubsidie van € 375.000,-- per jaar gereserveerd. Tevens kan het LICG een beroep doen op project¬subsidies. Ik verwacht dat binnen enkele maanden het LICG operationeel zal zijn. Het onderwerp castratie zal dan in de voorlichting zeker niet ontbreken.

5
Bent u bereid maatregelen te treffen om de drempel voor kattenbezitters te verlagen om hun katten te laten castreren of steriliseren, bijvoorbeeld door te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de prijs van de castratie of sterilisatie te reduceren? Zo ja, op welke manier wilt u dit vormgeven en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Nee. Het houden en verzorgen van een huisdier is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De vaststelling van de behandelkosten is de verantwoordelijkheid van de dierenarts.

6
Kent u het initiatief ‘Minimax Dierendokter’, een dierenkliniek waar Rotterdammers met een uitkering tegen sterk gereduceerde tarieven hun huisdieren kunnen laten nakijken en laten behandelen door een aantal dierenartsen?
Deelt u de mening dat een dergelijk initiatief zowel ten goede komt aan het dier als aan de huisdierbezitter?


Ja. Een dergelijk initiatief kan eraan bijdragen dat huisdieren tijdig worden behandeld.

7
Bent u bereid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een dergelijk initiatief landelijk te implementeren en welke rol de betrokken instanties hierin zouden kunnen krijgen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn wilt u dit onderzoeken? Zo neen, waarom niet?


Nee. Ik acht dit geen taak voor de rijksoverheid. De keuze om dergelijke initiatieven financieel te ondersteunen, ligt bij de gemeente (zie ook het antwoord op vraag 5).

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg