Inves­teren in ontwik­ke­lings­sa­men­werking


Onze idealen

  • Er komt weer een aparte minister van Ontwikkelingssamenwerking.
  • Minimaal één procent van ons bruto nationaal inkomen (BNI) wordt besteed aan ontwikkelingssamenwerking. Bij een dalend BNI wordt er niet bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking zal bij een dalend BNI daarom automatisch boven de één procent van het BNI uitkomen.
  • Ontwikkelingssamenwerking wordt gericht op de belangen van mensen en niet op de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. De positie van de arme bevolking wordt versterkt, vooral de positie van vrouwen en meisjes.
  • Nederland betaalt in het kader van klimaatrechtvaardigheid haar fair share aan klimaatfinanciering, dat bovenop de bestaande ontwikkelingssamenwerking komt.
  • Geld voor ontwikkelingssamenwerking wordt aangewend om mensen elders perspectief te bieden, niet voor migratie- en asielbeleid.
  • Ontwikkelingshulp wordt aangewend om een regionale, duurzame (landbouw)economie op te bouwen. Ontwikkelingssamenwerking wordt niet gebruikt om in het buitenland de veehouderij op te bouwen.
  • Ontwikkelingslanden krijgen meer invloed op het beleid van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank.
  • Als ontwikkelingslanden hun markten (tijdelijk) afschermen voor importen vanuit het westen om zo hun eigen economie te versterken, volgen geen represaillemaatregelen. Nederland helpt ontwikkelingslanden om hun producten zelf te bewerken, zodat ze zelf toegevoegde waarde kunnen creëren, in plaats van grondstoffen te exporteren.
  • Belastingwetgeving en belastingverdragen worden zo herzien dat ontwikkelingslanden niet meer miljarden aan inkomsten mislopen via belastingontwijking door multinationals. Ook Nederland zelf is niet langer een belastingparadijs voor brievenbusfirma’s.

Het bedrag dat door de westerse wereld aan ontwikkelingssamenwerking besteed wordt, zal nooit kunnen compenseren wat door het westen aan landen elders aan schade wordt toegebracht. Tot op de dag van vandaag leiden de (economische) keuzes die hier gemaakt worden tot grote problemen in andere landen, met name op het zuidelijk halfrond.

De rijkste één procent van de wereld stoot net zo veel CO2 uit als de armste vijftig procent van de wereld, terwijl juist het armste deel van de wereldbevolking als eerste door klimaatverandering getroffen wordt. Al decennialang worden landen elders gebruikt als producent van basale grondstoffen (delfstoffen, soja voor veevoer, palmolie) waarbij de westerse bedrijven de winsten in hun zakken steken, ten koste van het milieu en de bevolking elders. Ons koloniale verleden en de slavernij hebben tot op de dag van vandaag diepe sporen nagelaten.

Ontwikkelingssamenwerking begint dus bij het stoppen met het toebrengen van schade aan mensen en ecosystemen elders. De Partij voor de Dieren wil bovendien af van de ‘hulp-is-handel-doctrine’ die de laatste jaren het Nederlands ontwikkelingsbeleid heeft gekenmerkt. Om dat te bereiken moet er opnieuw een minister van Ontwikkelingssamenwerking komen. Uitgangspunt van zowel het handels- als ontwikkelingsbeleid wordt een sterke regionalisering van productie en diensten.

De Partij voor de Dieren wil extra aandacht voor de positie van vrouwen en meisjes. Nu leiden zij vaak een leven in dienst van de ander: de echtgenoot, familie, een (groot) gezin, of het huishouden. Zij krijgen meer grip op hun eigen leven als ze meer perspectieven en keuzevrijheid hebben. Dat wordt gerealiseerd door beter en toegankelijker onderwijs, krachtige lokale gemeenschappen en versterking van de rechten van vrouwen en meisjes. Op kleine schaal zorgt dat voor meer kansen en een beter leven voor vrouwen, op grote schaal daalt het geboortecijfer omdat vrouwen eindelijk de positie krijgen waarin ze zelf kunnen beslissen. De handel in grondstoffen als palmolie, soja en delfstoffen ontwricht lokale gemeenschappen, wat met name ten koste gaat van vrouwen en meisjes. We stoppen dit neoliberale handelsbeleid en helpen mensen in kwetsbare gebieden een duurzame economie op te bouwen die hen wél ten goede komt.

Het standpunt Investeren in ontwikkelingssamenwerking is onderdeel van: Democratischer Europa en internationale solidariteit