Groene steden en dorpen


Onze idealen

  • Een grote boom haalt CO2 uit de lucht, bevordert biodiversiteit, heeft een dempend effect bij wateroverlast en droogte en werkt bij hitte net zo verkoelend als 10 energieslurpende airco’s: niet kappen, maar planten dus! We scherpen criteria voor kapvergunningen flink aan en kiezen voor massale aanplant van bomen: tenminste één nieuwe boom per inwoner per jaar, waarbij we naast het aanleggen van natuurgebieden ook juist bomen in de bebouwde kom gaan aanplanten.
  • Het kabinet bouwt de jaarlijkse rijksbijdrage voor groen en recreatie onterecht af. De opgave voor voldoende en toegankelijk groen is nog verre van gerealiseerd, zo lieten ook de overvolle parken in de coronatijd zien. We gaan weer zorgen voor genoeg geld om natuur te behouden en te realiseren. Want meer natuur is dringend nodig, in grote aaneengesloten gebieden én in en om de stad.
  • Nieuwbouw wordt natuurinclusief met bijvoorbeeld groene daken en gevels, nestgelegenheid voor dieren, bomen en struiken in de straat en speelnatuur om de hoek. Bij isolatie en renovatie van bestaande gebouwen wordt verplicht rekening gehouden met de natuur: wanneer bijvoorbeeld nestgelegenheid voor vogels verdwijnt door dakisolatie, moet dichtbij een alternatief worden geboden.
  • Elke gemeente moet voldoen aan de norm van minstens 50 m2 kwalitatief groen per inwoner.
  • Braakliggende terreinen worden actief ter beschikking gesteld aan stadslandbouw, natuurontwikkeling, tiny forests, voedselbossen en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Terreinen die nog niet worden benut, worden ingericht als bijen- en vlinderveldjes.
  • Gemeenten staan bewoners bij wanneer zij ideeën hebben voor groene initiatieven, en werken deze niet tegen.
  • Wanneer de kwaliteit van de leefomgeving in het geding komt, worden vergunningaanvragen voor bouwplannen afgewezen. Dit geldt ook voor uitbouwen en onderkeldering.
  • Burgers gaan we stimuleren en voorlichten om hun tuin te vergroenen. Gemeenten geven het goede voorbeeld en halen op veel te versteende plekken tegels weg die plaatsmaken voor groen. Het aanleggen van groene gevels, groene daken en het afkoppelen van regenwaterafvoer van het riool (denk aan wadi’s) wordt via subsidies gestimuleerd.
  • Overheden onderhouden de openbare ruimte gifvrij en nemen maatregelen tegen zwerfafval en illegale dump van grofvuil op straat en in gemeentelijke groengebieden.
  • De bescherming van onze volksgezondheid, het milieu en het landschap moeten voorop staan in de omgevingswet. Tot dat goed geregeld is, treedt de voorgestelde Omgevingswet niet in werking.

Met groen om ons heen zijn we gezonder en gelukkiger. Maar er is niet genoeg groen in en om onze steden, dat werd ook duidelijk toen tijdens de eerste weken van de coronacrisis zelfs stadsparken afgesloten moesten worden en het bezoek aan natuurgebieden werd ingeperkt. Daarom gaan we meer toegankelijke natuur om steden heen aanleggen en dorpen en steden radicaal vergroenen. Groene gevels, daken, stoepen, groenslingers, natuurspeelplaatsen, buurtmoestuinen: allemaal maken ze het leven in bebouwd gebied aangenamer en socialer. Nu hittegolven steeds vaker voorkomen en langer duren, is groen in de stad extra belangrijk om voor verkoeling te zorgen. Tijdens regenbuien helpt datzelfde groen om wateroverlast te voorkomen. Stadsnatuur trekt bovendien dieren aan en het vergroenen van onze woonomgeving geeft een broodnodige impuls aan de Nederlandse biodiversiteit.

Daarnaast moet er een Deltaplan(t) komen voor nieuwe natuur. Nederland telt ongeveer 300 miljoen bomen, 17 per inwoner. Die moeten we behouden, want het duurt jaren voor een boom groot en écht van grote waarde is. Maar telkens zijn er weer andere redenen om bomen te kappen. Vanwege de iepziekte, de eikenprocessierups, de letterzetter, vanwege wegverbreding of bouwprojecten, bomen zijn in Nederland niet veilig. De Partij voor de Dieren wil daarom dat er wordt ingezet op forse groei van ons bosareaal en de bescherming van bestaande bomen.

Het standpunt Groene steden en dorpen is onderdeel van: Woonruimte voor iedereen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties