Droogte in het water­rijke Nederland


Onze idealen

  • Door middel van een natuurlijk waterpeil en een eerlijke verdeling maken we de waterhuishouding weer gezond. Dit is goed voor de soortenrijkdom en het kan de redding betekenen voor weidevogels, die nu mede vanwege lange periodes van droogte sterven door voedselgebrek.
  • Grondwaterstanden worden niet langer kunstmatig verlaagd ten gunste van de landbouw. Zo krijgen natuurgebieden die gevoelig zijn voor verdroging de kans om te herstellen. Veengronden worden weer vernat en kunnen dienen als klimaatbuffer.
  • Er mag niet langer water worden onttrokken voor de landbouw (bijvoorbeeld door het ongelimiteerd slaan van waterputten). Een natuurvriendelijk waterbeleid organiseert de verdeling van het water, waarbij natuur prioriteit heeft boven landbouw.
  • Hemelwaterafvoeren worden losgekoppeld van de riolering, het afvoeren van verontreinigd water wordt verplicht.
  • Het vergroenen van tuinen wordt sterk gestimuleerd. Ook in de openbare ruimte worden minder tegels gebruikt, hier komt beplanting voor in de plaats.
  • De vrijstelling van de leidingwaterbelasting bij gebruik van meer dan 300 kubieke meter vervalt. In plaats daarvan komt er een progressieve waterbelasting zodat industriële grootverbruikers, zoals de chemische en voedingsindustrie, de rekening krijgen van hun hoge waterverbruik.

Steeds meer delen van Nederland verdrogen door klimaatverandering en een kunstmatig laag gehouden waterpeil. Het grondwaterpeil wordt voor de landbouw op veel gebieden met opzet laag gehouden, zodat steeds zwaardere landbouwvoertuigen de velden op kunnen. Dat heeft weer tot gevolg dat de grond wordt samengedrukt en zo compact wordt, dat ze slecht water vasthoudt. Hierdoor verdroogt en verschraalt de natuur, komen natuurbranden steeds vaker voor, gaat de biodiversiteit nog verder achteruit, worden dijken kwetsbaar door scheuren en inklinking, verzakken huizen en neemt de leef- en waterkwaliteit in sloten nog meer af. Daarnaast is de landbouwsector grootverbruiker van grondwater, oppervlaktewater én leidingwater voor landbouwberegening. Door het veel te lage grondwaterpeil, de lange periodes van droogte en de oneerlijke verdeling van water, komen dieren en de natuur ernstig in de knel. Door veenoxidatie komt er jaarlijks steeds meer CO2 vrij uit veengronden (vergelijkbaar met de uitstoot van 2 miljoen auto’s) en verzakken huizen in de omgeving.

De Partij voor de Dieren wil dat bij de verdeling van water de prioriteit ligt bij maximale bescherming en behoud van natuur. Ook een daadkrachtig klimaatbeleid is een belangrijke voorwaarde om droogte te voorkomen.

Het standpunt Droogte in het waterrijke Nederland is onderdeel van: Een leefbare Aarde voor al haar bewoners