Motie Vestering over het verlagen van de totale stik­stof­be­mes­tingsnorm


6 oktober 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat melkveehouders de afbouw van de derogatie kunnen compenseren door meer kunstmest te gebruiken,

Overwegende dat deze ontwikkeling lijnrecht in zou gaan tegen de transitie naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw,

Verzoekt de regering een toename van kunstmestgebruik te voorkomen door niet alleen de gebruiksnormen voor dierlijke mest te verlagen, maar ook de totale stikstofbemestingsnorm,

En gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

Tegen