Motie Van Raan c.s. over de Mijn­bouwwet en het niet kunnen instemmen met het winningsplan


15 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister stelt dat (schuin) boren van buiten het Natura 2000-gebied om gas te winnen onder het Natura 2000-gebied niet in strijd is met het uitgangspunt dat er geen gas meer kan worden gewonnen in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone;

constaterende dat de Kamer boren in het Waddenzee gebied onmogelijk heeft gemaakt met het aangenomen amendement van Vos uit 2016 (Kamerstuk 34 348 nr. 103);

spreekt uit dat het schuin boren van buiten en onder de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone ook vallen onder de Mijnbouwwet, en dat het Kabinet derhalve niet kan instemmen met het winningsplan;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Beckerman
Nijboer


Status

Aangehouden

Voor

Tegen